Astrophysics logo

Az államvizsga tematikája:
1. Csillagászati megfigyelések a látható tartományban. Fénymérés, fotometriai rendszerek a csillagászatban. Távcsövek típusai és konstrukciója.
2. Spektroszkópia az asztrofizikában. Megfigyelések a láthatótól eltérõ tartományokban. Ûrcsillagászati eszközök és eredmények.
3. A csillagok fizikája: a Lane-Emden egyenlet és a "polytrope" modell. Energiatermelés a csillagokban (p-p lánc és CNO ciklus). A HR-diagram. A csillagok fejlõdése a HR-diagramon.
4. A fejlõdés végállapotai: Nagytömegû csillag hidrosztatikus égési fázisai, nukleoszintézis csillagokban. Szupernovák.
5. A galaxisok fajtái, morfológiai osztályozásuk. A különbözõ galaxisok és azok komponenseinek szerkezete. Spirálkarok a galaxisokban.
6. Galaxishalmazok és szuperhalmazok az Univerzumban. Az Abell és a Zwicky katalógusok. Hûtési áramlások és a Sunyaev-Zeldovich effektus galaxishalmazokban.
7. Az Univerzum nagyléptékû szerkezete. A szerkezet feltárására irányuló mérések ("CfA slice", "pencil beam", SDSS) és azok eredménye: a szerkezet statisztikai leírása.
8. A galaxisok kialakulásának és fejlõdésének hierarchikus modellje. A kvazárok fizikája, megfigyelési eredmények.
9. Az alapvetõ kozmológiai elmélet: az õsrobbanás, és az azt alátámasztó megfigyelések.
10. Az õsrobbanás által nyitva hagyott kérdések, és az arra adott válasz, az infláció elmélete.
11. Precíziós kozmológiai mérések és azok eredménye: a CMBR fluktuáció-spektruma, tömegmérés az Univerzumban és az SN-Ia kísérletek.
12. Az Univerzum barionszám aszimmetriája (kvantumterek, fázisátalakulások, az elektrogyenge fázisátmenet).
13. A korai Univerzum termodinamikája.
14. A primordiális nukleoszintézis.
15. Az általános relativitáselmélet fizikai és matematikai alapjai.
16. Hatáselv, Einstein-egyenletek, megoldásaik, megmaradási tételek az általános relativitáselmélet szempontjából.
17. Az általános relativitáselméletet alátámasztó megfigyelések és kísérletek.
18. A gravitációs sugárzás általános relativitáselméleti háttere: Az Einstein-egyenlet hullámmegoldása, a hullámok keltése és a hullámok kölcsönhatása az anyaggal.
19. A gravitációs hullámok detektálása: detektor típusok, az interferometrikus detektorok felépítése és zajforrásai, adatainak jellemzése.
20. A gravitációs hullámok az asztrofizikában: jeltípusok, a jelkeresés alapelvei, gravitációs hullámok szerepe és jelentõsége.

Email remarks to frei@zsolt-frei.net
This page was last updated on November 15, 2013.